ހުޅުމާލެއަށް ބަހާރު މޫސުން އައިސްފައި

ހުޅުމާލެއަށް ބަހާރު މޫސުން އައިސްފައި: ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ގަސްތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އޭޕްރީލް މަހާއި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާތައް ފޮޅޭ. --- ފޮޓޯ: އައުޓްރީޗް

Copyright © 2019 Outreach.