ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތް

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތް: މިހާރު އިމާރަތްކޮށް ނިމިފައިވާ މި މިސްކިތަކީ ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އަޅާފައިވާ މިސްކިތެއް. --- ފޮޓޯ: އައުޓްރީޗް

Copyright © 2019 Outreach.