ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދައްކާލުން

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަންފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 7000 ފްލެޓަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓްތައް ދައްކާލުން ޖޫން 26 އިން ޖުލައި 4އަށް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި.

Copyright © 2019 Outreach.