ހުޅުމާލޭގައި ބިނާ ކުރާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރެހުން

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ގޮސްފައި ވަނީ މާއީ ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. މިއީ އެކުންފުނިން ހުށައެޚި ފަރުމާއެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.