ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް އެއްލާލާފައި އޮތް ސައިކަލްތަކެއް ފެނުން

މީހަކު ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ސައިކަލެއް އެއްލާލި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ވުމާއި ގުޅިގެން އެސައިލު އެއްލާލި ސަރަހައްދަށް ފީނި ފުލުހުންގެ ޑައިވަރުންނަށް ވަނީ އިތުރު ސައިކަލުތަކެއްވެސް އެއްލާލާފައި ވަނިކޮށް ފެނިފައި --- ފޮޓޯ: އައުޓްރީޗް

Copyright © 2019 Outreach.