ހުޅުމާލެ ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި އަލިފާންރޯވުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފުލެޓްތަކުގެ އިރުން އޮތް ބިމުގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:29 ގައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިވާލުމަށް ދޮޅުގަޑިއިރު ހޭދަވިއެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.