ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައި ވަނީ ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.