ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފެށުން

ފުލުހުން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހްކޮށްފައި ވަނީ 13 ފެބުރުއަރީ 2022 ގައެވެ. ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާއެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.