ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވުން

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހު 5:55ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.