ހުޅުމާލޭގައި ޓްރެފިކް ބައްތި ހަރުކުރުން

ހުޅުމާލޭގައި ޓްރެފިކް ބައްތި ހަރުކޮށްފައި ވަނީ، ހުވަނދުމާ ހިނގުމުގައެވެ. މިބައްތި ހަރުކޮށްފައި ވަނީ ހިނގާ މީހުންނަށް މަގު ހުރަސްކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތިން އޮންނަ ކަފިހި ހުރަހުގައެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.