ކްރީމް ޑޯނަޓު

ބަދިގެ: ކްރީމް ޑޯނަޓު ހަދާނެގޮތް

ހޯމަ 27 އޭޕްރީލް 2020

ރޯދަ މަހަކީ، ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ކާ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ މަހެކެވެ. އެގޮތުން ޑޯނަޓް ފަދަ ފަސޭހަލުން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއްޗެއް ހަދާލުމަކީ އާދައެކެވެ.

Advertisement


އެގޮތުން ޑޯނަޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

- ދެ އައުންސް (4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ) ޑްރައި އީސްޓް

- އާދައިގެ ތައްޓެއްގެ 1/4 ހޫނު ފެން (105 އާއި 115 ޑިގްރީސްއާއި ދެމެދުގެ ހޫނު މިނެއްގައި)

- 1 1/2 ތާފަނާ ކިރުކޮޅެއް

- މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ 8 ސަމްސަލަށް ވާހާ ހަކުރު

- މޭޒުމަތީ ސަމްސަލެއްގެ ލޮނު

-5 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލިގެ ބަޓަރުކޮޅެއް 

- އާދައިގެ 5 ތަށީގެ ފުށް

- 8 ސަމްސާ އައިސިންގް ޝުގާ

-1 1/2 ސައިސަމްސަލެއްގެ ވެނީލާ އެސެންސް

- 2 ބިސް

- 4 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ ހޫނުފެން ( އިތުރުވިއަސް މައްސަލައެއް ނެތް)

 

ޑޯނަޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

- އާދައިގެ ތައްޓެއްގެ 1/4 ހޫނު ފެނުގެ (105 އާއި 115 ޑިގްރީސްއާއި ދެމެދުގެ ހޫނު މިނެއްގައި) ތެރެއަށް އީސްޓް ކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ގާތް ގަނޑަކަށް ފަސް މިނެޓު މަޑު ކުރާނީއެވެ.

- އީސްޓު ކޮޅާއި، ކިރު، ހަކުރު އަދި ލޮނު، ބިހާއި ފުށްކޮޅު އެއްކޮލެވޭވަރުގެ ބޮޑު ބޯތައްޓެއްގައި އެއްކުރަން ފަށާނީއެވެ. އެއްކުރާއިރު، ފުރަތަމަ އަޅާނީ 2 ތަށީގެ ފުށެވެ. އޭގެފަހުގައި އެއްކުރަމުންދާ ވަރަކަށް ބާކީ ފުށްކޮޅު އަޅާނީއެވެ.

ރަނގަޅަށް ފުށްގފަނޑު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ވައި ބޭރުނުވާނެހެން ބަނދު ކޮށްލާފައި ގަޑިއެއްހާއިރު ބަހައްޓާނީއެވެ.

- ފުށްގަނޑު ރަނގަޅަށް ފުފުމުން ހިކި ފުށްކޮޅެއްލާފައި ފުށްގަނޑު ދަމާލާނީއެވެ. އޭގެފަހުގައި ޑޯނަޓު ތަށްގަނޑަކުން ކެފުމަށްފަހު، ޑޯނަޓު ފުފެންދެން މަޑުކޮށްލާނީއެވެ.

- ފުށްގަނޑު ފުފުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތުގައި،ޑޯނަޓުގެ ކްރީމް ގަނޑު ހެދުމަށް ތަވައަށް ބަޓާ ކޯޅު އަޅާލުމަށްފަހު ހޫނުވުމުން އޭގެތެރެއަށް ވެނީލާ އެސެންސު ކޮޅާއި، އައިސީން ޝުގާ އެޅުމަށްފަހު އާދައިގެ ގިންޏެއްގައި އައިސިން ޝުގާ ތަތްވަންދެން ކައްކާލާނީއެވެ.

- އެންމެފަހުން، ތާހަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ތެޔޮކޮޅެއް އަޅާލުމަށްފަހު 350 ޑިގްރީސްއަށް ހޫނުވުމުން ފުފިފައިވާ ޑޯނަޓުތަށް ރަނގަޅަށް ތެލުލާނީއެވެ.

- ތެލުލުމަށްފަހު ޑޯނަޓުން ތެޔޮ ހިކެންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ކުރިން ކެއްކި އައިސިން ޝުގާ ކްރީމް ގަނޑުގައި ޑޯނަޓުގެ އެއްފަރާތެއް ޖެއްސުމަށްފަހު ނަގާށެވެ. އޭރުން އެހުރީ ކްރީމް ޑޯނަޓު ހެދިފައެވެ.  ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

Copyright © 2019 Outreach.