މުރައިދޫއާއި ގެމަނަފުށި މިސްކިތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މުރައިދޫއާއި ގެމަނަފުށީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުކުރު 25 އޮގަސްޓް 2023 | ހަމްޒާ

ހއ.މުރައިދޫއާއި ގއ.ގެމަނަފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Advertisement


މިކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އީވޯސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ވަޙީދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ބިނާކުރެވޭ މިސްކިތްތަކަކީ އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެ ބިނާތަކާމެދު އޮންނަ ބިނާތަކަކަށްވާތީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުންވެސް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހއ.މުރައިދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަގަކީ8,080,557.86 (އަށްމިލިޔަން އައްޑިހަހާސް، ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަ ލާރި) އެވެ.

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަގަކީ، 10,190,999.55 (ދިހަ މިލިޔަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި) އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ދެ މިސްކިތަކީވެސް 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ދެ މިސްކިތެވެ. 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަވާލުކުރި މި ދެ މިސްކިތަކީ އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ދެ މިސްކިތެވެ.ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

Copyright © 2019 Outreach.